tisdag, juli 15, 2008

Ctrl+c, Ctrl+v

Det verkar som om den misstanke jag luftade i förra blogginlägget, det om standardsvar, var korrekt. Magnus Persson, CUF:are och en av initiativtagarna till CenterUppropet, har fått precis samma svar som jag - bortsett från att ett vertikalt streck högst upp sitter något mer åt höger i hans version.

Jag hade kunnat acceptera det där svaret på mitt medlemsinitiativ löd, ordagrant, "Enligt en proposition från regeringen ska Försvarets Radioanstalt ges rätten att avlyssna de elektroniska kommunikationer som passerar landets gränser. Detta måste anses strida mot grundläggande centervärderingar om om individens rätt till sig själv och sitt privatliv. Jag föreslår därför att centerpartiets linje i riksdagen blir att rösta ner propositionen."

Magnus uppbådade dock mer energi än jag och formulerade det hela mycket mer utförligt. Han yrkade på att vi inte skulle ha någon partilinje, utan att det skulle betraktas som en samvetsfråga.

Till dessa, något olika, yrkanden får vi alltså båda samma svar - i vilket de över huvud taget inte berör Magnus förslag.

Ja, jag förstår att det kan ha varit mycket och att man längtade efter andra saker än att skriva svar till upprörda medlemmar (hur många medlemsinitiativ skickades egentligen in?), men det är faktiskt inte någon ursäkt. Om någon skickar in ett förslag och man har en skyligthet att besvara detta så ska man i svaret förklara sitt ställningstagande, oavsett om man går på förslagets linje eller inte. Det görs inte. Dessutom innehåller svaret felaktigheter och lite väl magstarka meningar (se föregående post).

Ja, det är väl lika bra att göra som riksdagsgruppens förtroenderåd; använda de ypperligare knappkombinationerna Ctrl+c och Ctrl+v. Här kommer svaret, som alltså nått både mig och Magnus:

"Under våren 2008 har vi fått ta ställning till en av de för oss svåraste frågorna under hela mandatperioden. Det handlar om att reglera signalspaning i lag, och att möjliggöra spaning om utländska förhållanden i tråd för trafik som passerar Sveriges gräns.

Engagemanget som visas för frågorna, både i samhället i stort liksom inom Centerpartiet, uppskattar vi och har tagit vara på. Förslaget har debatterats på ett unikt sätt i bloggosfären, och Internet i stort. Även i traditionell media har frågorna fått stor uppmärksamhet. Denna öppna debatt är tecken på att vi lever i en vital demokrati.

Centerpartiets ståndpunkt i frågan om signalspaning bygger på ett övervägande mellan den viktiga frågan om personlig integritet på ena sidan gentemot Sveriges säkerhet; rätten och skyldigheten för en nation att skydda medborgarna från allvarliga yttre hot på den andra sidan. För oss i centerpartiet är denna fråga svår eftersom vi brinner för den personliga integriteten samtidigt som vi alltid har värnat Sveriges och svenskars säkerhet.

Efter att ha drivit igenom en rad skydd för den personliga integriteten har vi nått slutsatsen att acceptera en signalspaning som är strikt reglerad och noga kontrollerad. Vi, liksom lagrådet, anser att förslaget innebär en godtagbar balans mellan enskildas krav på skydd mot intrång i privatlivet och det allmännas rätt och skyldighet att svara för att nationella säkerhetsintressen tillvaratas.

Syftet med signalspaning är att skydda landet och oss medborgare mot yttre hot. Det innefattar både militära hot liksom hot mot svensk trupp i internationella insatser. Signalspaning får även inriktas mot bland annat kartläggning av gränsöverskridande organiserad brottslighet och internationell terrorism samt spridning av massförstörelsevapen. Försvarsutskottet har i sitt betänkande över propositionen ”En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet” upprättat en katalog för vilka ändamål signalspaning får användas.

Den parlamentariskt sammansatta Integritetsskyddskommittén, som granskat lagstiftning som rör den personliga integriteten, kom med en rad invändningar mot hur försvarsunderrättelse- och signalspaningsverksamhet hittills reglerats i lag och förordning.

Det förslag Riksdagen tagit ställning till har inneburit att signalspaningsverksamheten tydligare regleras i lag, med en ökad tydlighet om granskning av verksamheten och starkare integritetsskydd. Riksdagen har också nyligen stiftat en lag om personuppgiftshantering i försvarsunderrättelseverksamheten. Fler åtgärder har också vidtagits. Det motsvarar i hög grad de synpunkter kommittén haft på hur verksamheten bedrivs idag.

Centerpartiet har under utarbetandet av proposition och utskottsbetänkande drivit på så att en rad integritetsförstärkningar har tillförts i det slutliga förslaget. Senast under den återförvisning av ärendet som Fredrick Federley yrkade på tillkom förstärkningar av såväl rättssäkerheten som integritetsskyddet.

Vilka skydd för den personliga integriteten finns då? En grundläggande regel är att signalspaning endast användas när det inte går att få fram information på något annat sätt. En ny myndighet med hög rättslig kompetens ska inrättas för att avgöra om myndigheter ska få tillstånd att be FRA signalspana mot en viss företeelse. Varje inriktning ska underställas en proportionalitetsprövning där värdet av den information som antas kunna inhämtas ställs mot det integritetsintrång det innebär. En annan fristående myndighet ska i efterhand granska om inhämtningen gått korrekt till. Det är heller inte tillåtet att inrikta en spaning enbart mot en fysisk person.

Det finns fler exempel på integritetsskydd. År 2011 ska en kontrollstation utvärdera lagen utifrån ett integritetsperspektiv. Erfarenheter från tillämpningen av lagen ska granskas och ytterligare förstärkningar för den personliga integriteten kan då övervägas. Riksdagen har sett till att FRA:s verksamhet kommer också att följas av både Datainspektionen där landets främsta integritetsexperter finns, liksom av en kommitté av parlamentariker. Det kommer att ge viktiga underlag, erfarenheter och förslag inför kontrollstationen. Sammantaget kommer förslagen om datainspektionens särskilda uppdrag och kommittén av parlamentariker innebära att FRA:s verksamhet följs och granskas mer än någonsin.

Vidare så ska ett integritetsskyddsråd inom FRA ska granska verksamheten ur ett integritetsperspektiv.

Centerpartiet är det parti som är den främsta garanten för individens frihet och personliga integritet. Vi ska inte förneka att ställningstagandet i denna fråga har varit mycket svår. Att väga rätten till personlig integritet mot behovet att skydda Sverige och dess invånare mot allvarliga yttre hot är inte lätt. Under förra mandatperioden var vi med och drev fram en minoritetsbordläggning av ett lagförslag om bl.a. preventiva tvångsmedel. Centerpartiet godkände förslaget efter att vi förstärkt lagförslaget med en kontrollstation och tillsatt en Säkerhets- och integritetsskyddsnämnd, vilken inrättades den 1 januari 2008.

Situationen är liknande vad gäller signalspaningsfrågan. Vi var kritiska mot det förslag som presenterades under s-regeringen, men har nu varit med och arbetat fram en ur integritetsperspektiv mycket bättre lag. Vi konstaterar att under det år lagstiftningen vilat har vi haft både stämma och förtroenderåd utan reaktion mot det lagförslag som vi tog ställning till förra våren.

Med de integritetskuddar som vi fått inbyggda i förslaget kände vi i Centerpartiets riksdagsgrupp att förslaget var acceptabelt. Vi kommer att fortsätta arbeta för att stärka skyddet för den personliga integriteten - i Riksdagen, i Regeringen och inom alla politikområden.

Med detta anses medlemsinitiativet besvarat.
Behandlat av Centerpartiets Riksdagsgrupps förtroenderåd
"

Någon mer som känner igen sig? Maila mig på hanna.wagenius@centerpartiet.se eller hanna.wagenius@hotmail.com alternativt lämna en kommentar. Det här tänker jag gå till botten med.

För övrigt anser jag att FRA-lagen bör förstöras.

4 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Svar på mitt medlemsinitiativ:
"Centerpartiet måste följa stämmobeslut i FRA-frågan"

Svaret är exakt identiskt, såklart. Och inte heller någon direkt koppling till min uppmaning om att riksdagsgruppen måste följa tidigare stämmobeslut och partiets idéprogram. Men det kanske inte är så noga....

Någon som vet hur många initiativ som trillade in dagarna före omröstningen?

Magnus Persson sa...

Du menar efter, 1, 2, 75, 6, 7, jättemånga?

Ärligt talat vore standardsvar helt okej. I de fall de besvarar frågan. I de fall de inte gör det hade en gemensam bakgrund gått att copy+pejsta med ett slutstycke relevant för det aktuella förslaget...

Magnus Persson sa...

Nu har även jag bloggat om det här.

Anonym sa...

Takk fyrir ahugaverd blog